Jdi na obsah Jdi na menu
 

6. 5. 2015

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK " VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ"

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KATUSICE, okres Mladá Boleslav

Náměstí Budovatelů 39, 294 25 Katusice

IČO:71010807              e-mail: zskatusice@centrum.cz          telefon: 326394146   

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

 

K podlimitní veřejné zakázce dodávky a služby dle §12, odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. na stavbu  „víceúčelového hřiště“ v zadávacím řízení.

 

Jedná se zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

 

I. Důvody pro vyhlášení zadávacího řízení

Zadavatel je veřejným zadavatelem.

 

II. Zadavatel

Základní škola Katusice, okres Mladá Boleslav

Statutární zástupce a kontaktní osoba: Mgr. Helena Bajtlová, ředitelka školy

Sídlo: nám. Budovatelů 39, 294 25 Katusice

IČO: 71010807

Tel: 326 394 146

Email: zskatusice@centrum.cz

www.zskatusice.estranky.cz

 

III. Vymezení plnění zakázky

Předmětem zakázky je kompletní dodávka stavebních prací pro stavbu „víceúčelového hřiště“, podle projektové dokumentace.

 

IV. Doba a místo plnění zakázky

Zahájení stavby: Předpokládané datum zahájení je červen 2015. Přesné datum bude upřesněno při podpisu smlouvy s vybraným uchazečem.

Termín dokončení: Předpokládané datum dokončení je srpen 2015. Přesné datum bude upřesněno při podpisu smlouvy s vybraným uchazečem.

 

Místo plnění: pozemek číslo 49/3 - zahrada školy, Náměstí Budovatelů 39

 

V. Zadávací dokumentace

 Přílohou této výzvy je zadávací dokumentace, kterou tvoří:

 

  1. Slepý rozpočet

 

  1. Projektovou dokumentaci stavby zašleme na požádání v elektronické podobě

 

VI. Způsob zpracování nabídek

Nabídky budou zpracovány v českém jazyce a nebudou obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka bude obsahovat:

 

  • Vyplněný rozpočet stavby přesně v členění a v rozsahu dle slepého rozpočtu, který je součástí zadávací dokumentace (čl. V., bod. a). Návrhy cen položek uvedených ve výkazu výměr nebudou v jiné formě akceptovány. V případě, že dodavatel zjistí další práce, dodávky, materiály, služby a výkony, které jsou součástí předmětu zakázky a nejsou uvedeny ve výkazu výměr, ocení je samostatně a uvede je na zvláštním listě. Cena za předmět plnění zakázky bude uvedena jako nejvýše přípustná a bude garantována po celou dobu realizace. Jednotkové ceny použité pro vytvoření nabídkové ceny budou uvedeny jako nejvýše přípustné po celou dobu provádění díla.

Veškeré ceny budou uvedeny v českých korunách.

 

VII. Prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče

1. Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení, ve kterém bude uvedeno, že splňuje základní kvalifikační předpoklady specifikované v § 53(1), zákona č. 137/2006 Sb.

 

2. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

  • Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
  • Doklad o autorizaci dodavatele (nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost dodavatel zabezpečuje).

 

3. Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží seznam zakázek na stavby hřišť, které v posledních pěti letech realizoval. K uvedeným zakázkám bude doloženo osvědčení objednavatelů o řádném plnění zakázky.

 

Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v rozsahu požadovaném zadavatelem v této výzvě bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

 

VIII. Způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle kritéria: Nejnižší celková nabídková cena.

 

IX. Lhůta pro podání nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace a termín otvírání obálek

Uchazeč musí doručit zadavateli nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace nejpozději do 20.5.2015 do 12.00 hod.  Nabídky, které budou zadavateli doručeny po skončení této lhůty, budou vyřazeny a nebudou zadavatelem hodnoceny.

Termín otvírání obálek: 21.5.2015 v 10.30 hodin .

 

X. Vyvěšení „ Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“na www a možnost podávání námitek

Vyvěšení na www.zskatusice.estranky.cz dne 21.5. do 16 hodin.

Námitky lze podávat v souladu s § 110 odst. 4, § 82 odst. 1, § 82 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb.

 

XI. Zadávací lhůta

Začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek  a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a to nejdéle dne 21.5.2015.

 

XII. Způsob podávání nabídek a dokladů k prokázání splnění kvalifikace

 

Nabídky a doklady k prokázání splnění kvalifikace je možné po předchozí telefonické domluvě podávat osobně do rukou zadavatele na adrese zadavatele. Uchazeči mohou podat nabídku rovněž doporučenou poštou na adresu zadavatele. Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace je nutné podat tak, aby byly do konce stanovené lhůty pro podání nabídek doručeny. Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace jsou uchazeči povinni podat písemně a v uzavřené obálce označené „ Nabídka – víceúčelové hřiště – neotvírat “. Na obálce musí být uveden název a adresa uchazeče.

 

XIII. Platební podmínky realizace

 

Zadavatel nebude poskytovat zálohy před zahájením díla, ale vždy a výhradně po provedení a odsouhlasení dílčích prací na základě předložené faktury.

 

XIV. Práva zadavatele a podklady ke smlouvě o dílo

 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení, popřípadě nevybrat žádného z uchazečů, a to i bez udání důvodu. Zadavatel si vyhrazuje právo vyzvat uchazeče k doplnění nebo upřesnění nabídky před ukončením hodnocení. Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům předložené nabídky s tím, že jejich obsah bude považován za důvěrný. Zadavatel si vyhrazuje právo o smlouvě o dílo dále jednat a upřesnit její konečné znění v rámci nabídnutých podmínek uchazeče. Uchazeči nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

 

Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem v případě, že nezajistí po celou dobu stavby financování. Sankce za překročení termínu předání stavby bez vad a nedodělků bude min. 1000,-Kč za den. Záruka za dílo bude minimálně 36 měsíců.

 

Zhotovitel ručí za práce prováděné jeho subdodavateli, tak jako by je prováděl on sám. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání objednavateli zhotovitel.

                                                                                                          Mgr. Helena Bajtlová

                                                                                                                                      ředitelka školy